"ZDRAVLJE" NAŠEG TURIZMA JE VIŠE NEGO DOBRO
Jelena Milenković-Orlić, v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacije o trenutnim zbivanjima u srpskom turizmu


e-TN: Prošlo je 4 meseca otkako ste postavljeni na položaj v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija zaduženog za sektor turizma i prošlo je dovoljno vremena da se upoznate sa stanjem u kojem se nalazi srpski turizam, pa ću Vas na početku našeg razgovora, a skladu sa pandemijom, pitati: Kako je njegovo zdravlje?

Svakako je iza mene nešto više od četiri vrlo intenzivna meseca, otkako obavljam ovu funkciju. Turistička industrija je jedna od najdinamičnijih i brzo rastućih delatnosti u našoj zemlji, tako da je rukovođenje sektorom turizma zaista odgovoran i izazovan posao, koji je postao još složeniji, ukoliko se uzme da je upravo ovaj sektor, pored sektora zdravstva, saobraćaja i turizma bio najviše na udaru pandemije Korona virusa, koja na žalost još uvek traje. Međutim, sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je naš turizam pokazao koliko je zdrav i adaptibilan, koliko je uspeo da se prilagođava novonastaloj situaciji. Zahvaljujući brojnim merama podrške Vlade Republike Srbije turističko-ugostiteljskoj privredi, a pre svega zahvaljujući i zaposlenima u ovom sektoru, koji su sa posvećenošću radili svoj posao, i uspeli ne samo da ga zadrže, već i da unaprede svoje poslovanje, slobodno mogu da kažem da je iza nas jedna izuzetno uspešna godina, kada je naš turizam u pitanju. Kontinuiranim unapređenjem kvaliteta turističke ponude, odnosno turističkih proizvoda i usluga, kao i uspešnim marketingom tokom 2021. godine došlo je do zapažene stabilizacije u pogledu turističkih kretanja.

Prema podacima Centralnog informacionog sistema, e-Turiste u 2021. godini smo ostvarili 2.702.001 dolazak turista i 10.041.751 noćenje. Istovremeno možemo se pohvaliti da su tokom 2021. godine, od strane MTTT-a, kategorisana 33 novootvorena objekta i da je Srbija prepoznata u svetu po izuzetnim dostignućima u razvoju seoskog turizma kao i da je unapređena njena vidljivost i imidž. Na osnovu svega iznetog, s obzirom na okolnosti i sve izazove, mislim da je „zdravlje našeg turizma“ više nego dobro.

e-TN: Kakva su Vaša očekivanja kada je u pitanju ova 2022. godina?

Očekujem da 2022. godina bude godina još veće stabilizacije u pogledu turističkog prometa, u kojoj ćemo unapređivati turističku ponudu naše zemlje i raditi na njenoj promociji na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu. S obzirom na to da je ruralni turizam doživeo najveću ekspanziju tokom krize nastale usled pandemije COVID 19, nastojanja su da se u narednom periodu posveti više pažnje razvoju ovog turističkog proizvoda. Nama takođe predstoji rad na dva koloseka. Naime, potrebno je raditi na oporavku turističkog sektora s jedne strane, ali s druge strane potrebno je definisati okvire za razvoj turizma u odnosu na novonastale okolnosti. Moramo biti svesni činjenice da način kako su ljudi živeli, radili, pa i kako su putovali, više neće biti isti. Upravo u skladu sa ovim što sam navela, neophodno je raditi u pravcu redizajniranja turizma za novo vreme. To je veliki izazov za celu sektorsku politiku i sve njene aktere.

e-TN: Nadam se da ćete se složiti sa mnom kada kažem da su promotivne aktivnosti veoma značajne za privlačenje kako stranih, tako i domaćih turista. Zašto je onda TOS-u smanjen ovogodišnji budžet za skoro 30%, a slična je situacija i sa budžetima lokalnih turističkih organizacija? Uostalom i iznosi podsticaja koje daje ministarstvo a koji su namenjeni za korišćenje subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma su u 2022. godini manji su nego u 2021. godini. Šta nam to govori?

Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i potrebu da se kroz podsticajna sredstva turističko-ugostiteljskoj privredi, održe privredne aktivnosti i zadrži nivo zaposlenosti, u prethodnom periodu su opredeljena znatna sredstva za navedenu namenu. Tako nepovoljna situacija je uslovila da se zakonom, kojim se određuje raspodela budžetskih sredstava, za namene u turizmu opredele sredstva u manjem obimu nego 2021. godine. To ne bi trebalo da utiče na dalji pozitivan trend promocije Srbije kao turističke destinacije, kao i na poslovanje TOS-a, odnosno lokalnih turističkih organizacija. Naime, promocija Srbije je trajala i tokom pandemije. Očekuje se da će Srbija, nakon stabilizacije, generisati visoke stope rasta broja međunarodnih dolazaka usled faktora kao što su povećanje turističke ponude, bolja saobraćajna povezanost (avio i železničke mreže), kontinuiran rast tražnje, pojednostavljenje procedura vezanih za epidemiološke uslove.

e-TN: Produžen je rok za takozvana "zamenska putovanja". Da li je realno očekivati da sva ona budu iskorišćena do 31. decembra ove godine?

S obzirom da epidemiološka situacija ide na bolje, realno je očekivati da će ova letnja sezona biti mnogo uspešnija od predhodne dve sezone. U tom smislu može se očekivati da će veći broj zamenskih putovanja biti realizovan u letnjem periodu, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine. Naime, turističke agencije već rade na pripremi letnjih ponuda, koje u velikoj meri zavise od uslova boravka na destinacijama, odnosno od dogovora sa partnerima iz inostranstva oko definisanja uslova po svim bitnim elementima koji se tiču raspoloživih smeštajnih kapaciteta, prevoza, datuma, svih drugih uslova, a posebno pravila koja će važiti za pojedine zemlje u vezi sa restrikcijama uzrokovanim pandemijom.

Takođe, potpisivanje Memoranduma o razumevanju u oblasti turizma u uslovima pandemije virusa korona, između Republike Srbije i Republike Grčke, kojim su precizirani uslovi ulaska u Grčku, biće olakšana realizacija turističkih aranžmana, kako novih tako i onih koji su plaćeni a nisu iskorišćeni u prethodnom periodu.

e-TN: Kada smo se već dotakli problematike poslovanja organizatora turističkih putovanja i njihovih subagenata recite nam koliko je njih prestalo da radi tokom pandemije?

Prema zvaničnim podacima APR-a, pre početka pandemije, odnosno do 15. marta 2020. godine, bilo je registrovano 419 turističkih agencija - organizatora putovanja, koje su posedovale licencu i garanciju putovanja. U međuvremenu, usled nepovoljne epidemiološke situacije, došlo je do otežanog poslovanja i finansijskih problema turističkih agencija. Navedeni razlozi su otežali pribavljanja nove licence, što je dovelo do prestanka rada mnogih agencija kao organizatora putovanja, kojih danas, prema podacima APR-a ima oko 120.

e-TN: Ugostitelji ističu da imaju problem sa radnom snagom. U HORES-u procenjuju da je tokom 2020. godine iz hotelske industrije otišlo oko 6.300 ljudi, odnosno oko 20.000 iz celog ugostiteljskog sektora, pa je samim tim doveden u pitanje i kvalitet kadrova. Čini se da je to velika opasnost kako za kvalitet usluge koju traži gost, tako i za ukupnu konkurentnost turizma Srbije na turističkom tržištu?

Konkurentnost turizma Srbije u velikoj je meri zavisi od zaposlenih u ovoj delatnosti i kvaliteta njihovog rada. Ljudi su ključni faktor uspeha u turizmu. Ukupno zadovoljstvo gostiju turističkom ponudom direktno zavisi od kvaliteta usluge koju im pružaju zaposleni u ovoj oblasti. Savremeni koncept poslovanja u ugostiteljstvu i turizmu podrazumeva prilagođavanje ponude prema potrebama i željama turista, pružanje odgovarajuće vrednosti za novac i na taj način podizanja nivoa njihovog zadovoljstva i lojalnosti. To se može postići samo kvalitetnim i stručnim kadrovima i adekvatnom organizacijom poslovanja. Zbog toga kultura i obrazovanje ljudskih resursa iz oblasti turizma i ugostiteljstva, predstavljaju imperativ za dalji razvoj turizma.

e-TN: Iz vašeg ministarstva stigla je najava projekta "Digitalizacija turističke ponude Republike Srbije".

Da. To je značajna aktivnost koja je započeta u 2021. godini i to jeste kapitalni projekat kojim će biti uspostavljena nacionalna digitalna platforma sa informacijama o svim turistički značajnim lokalitetima i manifestacijama i implementirana oprema za potrebe uspostavljanja lokalnih računarskih mreža za potrebe obezbeđivanja brzog pristupa internetu posetiocima turističkih lokaliteta.

e-TN: Centralni informacioni sistem, odnosno e-Turista već je uveliko zaživeo. Koliko danas u njegovoj bazi ima registrovanih pružaoca usluga smeštaja i s obzirom da sistem u sebi sadrži i prijavu svakog gosta i kolika su odstupanja o broju dolazaka u odnosu na zvanične podatke sa kojima raspolaže Republički zavod za statistiku, recimo za decembar 2021. godine?

Centralno informacioni sistem u turizmu i ugostiteljstvu e-Turista je počeo sa radom 1. oktobra 2020. godine. Tokom godinu i po dana primene, uočen je njegov višestruki značaj i korist kako u domenu praktičnog unapređenja poslovanja ugostitelja, tako i rada nadležnih državnih organa. S obzirom da sistem sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluga smeštaja, objektima i korisnicima usluga smeštaja, njegovo korišćenje omogućava svim akterima da što efikasnije, efektivnije i racionalnije donose poslovne odluke. Do danas e-Turista u svojoj bazi ima 12.449 registrovanih ugostitelja i 18.984 ugostiteljskih objekta.

U decembru 2021. godine kroz e-Turistu je evidentirano 230.215 korisnika usluge smeštaja, dok je broj dolazaka turista prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosio 212.279. Osnovni razlog odstupanja u izveštavanju proizilazi iz činjenice da se kroz e-Turistu evidentiraju turisti i posetioci, tačnije svi oni koji su koristili uslugu smeštaja, bez obzira da li su boravili u objektu samo u toku dana ili su ostvarili noćenje. Pri tom Zavod za statistiku objavljuje podatke isključivo za korisnike koji su ostvarili boravak koji se datumski razlikuje, odnosno proveli najmanje jednu noć u ugostiteljskom objektu za smeštaj.

e-TN: Kao i ranijih godina svih 100.000 vaučera zasubvecionisani odmor u Srbiji podeljeno je u veoma kratkom roku. Sve građane zanima hoće li biti dodatnog kontingenta i na se broj "novih" vaučera realno može računati?

Ukupan broj vaučera je u skladu sa, Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ograničen raspoloživim budžetskim sredstvima u skladu sa odredbama Zakona o budžetu za 2022. godinu. Da li će biti dodatnog kontingenta vaučera zavisi od toga da li će u tu svrhu biti opredeljena dodatna sredstva odlukom Vlade Republike Srbije. Ono što je sigurno, to je da postoji veliko interesovanje građana za njihovu raspodelu. Vi ste u pravu, za samo prvih 11 dana u 2022. godini podeljeno je svih 100 000 vaučera. Stimulisanjem domaćih turista da odmor provedu u Srbiji, intenziviramo korišćenje postojeće turističe ponude, što predstavlja dodatni doprinos turizmu i ugostiteljstvu tokom pandemije. Ova mera u znatnoj meri utiče na smanjivanje deviznog odliva, a primetno je da je zahvaljujući njoj došlo doproduženja prosečne dužine noćenja.
Datum postavljanja na sajt: 17. 03. 2022 11:51:22