Pravila korišćenja
Dobro došli na Turizamsrbrije.info! Hvala Vam što ste posetili naš internet sajt.
Udruženje Turizam Srbije kreiralo je internet sajt na adresi www.turizamsrbije.info u cilju pružanja informacija svojim korisnicima.
Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta podleže ovim pravilima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem ovog internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ova pravila korišćenja. Pravila korišćenja sajta Turizma Srbije odnose se na celokupan sadržaj, a korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja.Ukoliko ne prihvatate ova pravila korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite turizamsrbije.info.
Vaša upotreba internet sajta
Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Turizam Srbije se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Turizam Srbije ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.
Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.
Pristup sajtu turizamsrbrije.info i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.
Izuzeće od odgovornosti
Turizamsrbije.info koristite na sopstveni rizik. Turizam Srbije nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.
Linkovi ka sajtovima trećih lica
Turizamsrbije.info sadrži linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Turizam Srbije. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Turizam Srbije ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Turizam Srbije ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez odgovornosti Turizma Srbije.
Dostavljeni materijal
Korisnik može da uredništvu sajta turizamsrbije.info dostavi materijal (tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i sl.) u svrhu objavljivanja na sajtu.
Korisnik razume i prihvata da neće Turizmu Srbije dostavljati materijal: kojim se povređuju ili ugrožavaju autorska prava, pravo na žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica; koji je prevaran, obmanjujući ili neistinit; kojim se povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje bilo kog vida pravne odgovornosti (krivična, prekršajna, građanskopravna itd.).
Korisnik razume i saglasan je da Korisnik snosi svu odgovornost za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu ili buduću, posrednu ili neposrednu, novčanu ili nenovčanu, koju Turizam Srbije ili treće lice pretrpi objavljivanjem Dostavljenog materijala čija sadržina povređuje prava trećih lica, a za šta Turizam Srbije nije znao niti je mogao znati pre objavljivanja Dostavljenog materijala.
Korisnik prihvata i razume da je Korisnik isključivo odgovoran za posledice koje budu utvrđene u građanskom, krivičnom, prekrš ajnom, upravnom ili bilo kom drugom postupku koji bude pokrenut protiv Turizma Srbije pred nadležnim organom, a koje nastanu kao posledica objavljivanja Dostavljenog materijala kojim se povređuju propisi Republike Srbije, a za koju povredu Turizam Srbije nije znao niti je mogao znati.
Korisnik razume i prihvata da se dostavljanje materijala Turizmu Srbije ima smatrati ovlašćenjem za korišćenje Dostavljenog materijala, bez ograničenja u načinu, vremenu, ili u pogledu svrhe korišćenja Dostavljenog materijala.
Korisnik je saglasan da se Dostavljeni materijal može menjati u skladu sa politikom uredništva sajta pre objavljivanja na sajtu, na način koji uredništvo sajta smatra celishodnim ili tehnički neophodnim.
Korisnik je saglasan da se njegovo ime ili pseudoni m neće objavljivati uz Dostavljeni materijal, izuzev na izričit zahtev Korisnika, dostavljen uz Dostavljeni materijal.
Autorska prava
Turizam Srbije je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale) koji su objavljeni na sajtu tirsazmsrbije.info.
Prenošenje tekstova ili delova tekstova, dozvoljeno je u obimu od maksimalno 500 slovnih znakova i to isklučivo sa početka teksta osim u slučaju kad je sa uredništvom sajta postignut dogovor o drugačijim uslovima. Prilokom ovakvog prenošenja obavezno je navođenje izvora (izvor: "Turizamsrbije.info") ispod naslova, i stavljanjem linka na kraju sa usmerenjem na originalni tekst, naznakom "ceo tekst pročitajte na: (link).
U slučaju prenošenja teksta, kao i fotografija su protno navedenim pravilima Turizam Srbije zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom, protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite autorskiih i drugih srodnih prava i nadoknade štete.
Oglašavanje
Turizam Srbije nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom sajtu, jer se radi o poslovnom odnosu između korisnika sajta i oglašivača.
Izmena uslova korišćenja
Turizam Srbije zadržava pravo da bez najave i prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene uslova korišćenja sajta. Nastavak korišćenja internet sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene.